Remontointi

”Mikäli asunnossa tehtävä korjaus vaikuttaa kantaviin rakenteisiin, kosteussuojiin, lämpöeristykseen, sähköjohdotukseen, vesiputkistoihin, viemäröintiin, ilmanvaihtoon, hormistoihin tai tulisijoihin on sen tekemiseen haettava lupa osuuskunnan hallitukselta”. Asunto-osuuskunta Käpylän säännöt 10 §7

Remontointi-osiota päivitetään jatkuvasti
– tarkista tiedot isännöitsijältä tai hallitukselta!

Asunto-osuuskunta Käpylän vastuunjakotaulukko
Asuinhuoneiston-muutokset
Lupahakemus
Lupahakemus-yhteystiedot

Jäsenen vastuut ja velvoitteet korjaus- ja muutostöiden yhteydessä

Hallitukselta lupaa haettaessa on toimitettava lupahakemuksen liitteenä:
–    arkkitehtipiirustukset
–    rakennepiirustukset
–    LVIS-piirustukset

Työn niin edellyttäessä on haettava ns. virallinen rakennuslupa Rakennusvalvontavirastolta.
Työlle tulee palkata valvoja, joka hyväksytetään hallituksella. Valvojan tulee raportoida työn kulusta hallitukselle kirjallisesti. Valvojan tulee laatia suoritetusta työstä loppulausunto (käyttöönottotarkastuspöytäkirja). Rakennusvalvontavirasto laatii omansa. Molemmat tulee toimittaa hallitukselle. Suoritetusta työstä tulee toimittaa loppupiirustukset, jos suunnitelmat ovat työn aikana muuttuneet.

Korjaus- ja muutostöitä tehtäessä on noudatettava voimassa olevia lakeja ja asetuksia. Aikaisemmin tehdyt rakenteet tai ratkaisut saattavat olla nykysäädöksistä poikkeavia.

Muutos- ja korjaustyön suorittaja vastaa kaikista kustannuksista työn aikana myös vahingon sattuessa. Korjaustyön yhteydessä osuuskunnan ottaman palovakuutuksen omavastuuosuus kasvaa.
Työn valmistuttua muutoksista vastaa jäsen (esim. ullakko- ja kellaritilan muutos asumista palvelevaksi tilaksi). Jäsenen tulee myös vakuuttaa ns. lisätilat ja –rakenteet.

Jäsen vastaa asunnossa tehtävistä muutostöistä ja vastuu siirtyy kaupanteon yhteydessä uudelle omistajalle. Myyjä on velvollinen kertomaan vastuusta ennen kaupantekoa.

TOIMINTA REMONTTI- JA LUPA-ASIOISSA
Remontteja varten tehtävät rakennus- ja korjauslupahakemukset tulee toimittaa kaikkine liitteineen yhdellä kertaa isännöitsijälle ennen remontin alkamista. Hallitus käsittelee hakemukset noin kahden viikon kuluessa hakemusten jättöpäivästä.

Kaikki asianmukaiset luvat tulee olla kunnossa ennen remontin aloittamista – työtä ei siis saa aloittaa ennen luvan myöntämistä. Osuuskunta voi velvoittaa asukasta purkamaan rakennelmansa, jos lupa-asiat eivät ole kunnossa.

HELSINGIN RAKENNUSVALVONNAN VAATIMAT RAKENNUSLUVAT
Milloin rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa?

Rakennuslupa (A-, tai B-tunnus)
Uuden rakennuksen rakentaminen (tunnus A) tai lisärakentaminen (tunnus B), jota on myös rakennuksen korottaminen taikka ullakon tai kellarin ottaminen rakennuksen pääkäyttötarkoituksen mukaiseen käyttöön, edellyttävät rakennusvalvontaviranomaisen myöntämän rakennusluvan. Uudisrakentamista koskevia säännöksiä sovelletaan myös sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen.

Rakennuslupa (D-tunnus)
Luvanvaraisia toimenpiteitä ovat 1) rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennainen muuttaminen sekä 2) sellainen korjaus- ja muutostyö, jolla ilmeisesti voi olla vaikutusta käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin. Edellä todetun toimenpiteen luvanvaraisuus riippuu toimenpiteen seurausvaikutuksista. Harkinnan suorittaa viimekädessä rakennusvalvontaviranomainen. Tällaisia korjaus- tai muutostoimenpiteitä voivat olla kantaviin rakenteisiin, rakennusfysikaalisiin ominaisuuksiin, paloturvallisuuteen, poistumisteihin tai lvi- laitteisiin kohdistuvat toimenpiteet.

Milloin rakentamiseen tarvitaan toimenpidelupa?

Toimenpidelupa (C-tunnus)
Rakennuksen ulkoasua muuttava toimenpide sekä asuinrakennuksen huoneistojärjestelyt edellyttävät toimenpideluvan hakemista.
Erilaisten rakennelmien pystyttämiseen tarvitaan toimenpidelupa, jos toimenpiteellä on vaikutusta luonnonoloihin, ympäröivän alueen maankäyttöön taikka kaupunki- tai maisemakuvaan.

RAKENNUSLUPAA VAATIVAN REMONTIN MUISTILISTA

Ennen remonttia:

 • Remonttiin ryhtyvä ottaa yhteyttä isännöitsijään saadakseen lisätietoa remontin kulusta ja sen toteutuksen liittyvistä suunnitelmatarpeista.
 • Remonttiin ryhtyvä hankkii riittävän pätevän suunnittelijan / suunnittelijat tekemään tarvittavat suunnitelma-asiakirjat.
 • Remonttiin ryhtyvä täyttää osuuskunnan virallisen muutos- ja korjaustöiden asiakirjan
  Remonttiin ryhtyvä huolehtii kaikista vaadittavista luvista / suunnitelmista ja teettää ko. suunnitelma-asiakirjat suunnittelijoilla.
 • Asukas nimeää ja palkkaa ennen remontin alkua muutos- ja korjaustöilleen valvojan ja ilmoittaa ko. henkilön isännöitsijälle, tai osuuskunta nimeää valvojan asukkaan laskuun.
 • Remonttiin ryhtyvä toimittaa suunnittelijan tekemät suunnitelma-asiakirjat sekä virallisen muutos- ja korjaustöiden asiakirjan isännöitsijälle viimeistään 2 viikkoa ennen seuraavaa hallituksen kokousta.
 • Hallitus myöntää luvan remontille tai tarvittaessa pyytää lisäselvityksiä.
 • Remonttiin ryhtyvä toimittaa kaikki (lupakuvat, mahdolliset lausunnot, lvis-suunnitelmat yms.) asiakirjat kerrallaan isännöitsijälle rakennuslupahakemuksen allekirjoittamista hakemista varten.
 • Rakennuslupapäätöksen tultua osuuskunnalle isännöitsijä luovuttaa leimatut lupa-asiakirjat remontin tekijälle. Remontin valmistuttua asiakirjat tulee toimittaa isännöitsijälle osuuskunnan arkistoon. Isännöitsijä laskuttaa asukasta paperien käsittelystä.

Remontin aikana:

 • Rakennusluvan alaisen remontin aloitus ja loppukatselmukset sekä lupapäätöksessä kirjatut muut mahdolliset katselmukset tulee toimittaa niin että isännöitsijä on paikalla. Isännöitsijä laskuttaa remontin tekijältä katselmuksista aiheutuvat kulut.
 • WC- ja kylpyhuoneremonteissa vesieritystarkastus on kaksiosainen (varsinainen vesieristystarkastus sekä lopputarkastus). Tarkastuksen suorittaa rakennusalan ammattilainen. (Isännöitsijältä saa lisätietoa tarkastuksesta ja sen toteutuksesta) Remonttiin ryhtyvä tilaa ko. tarkastukset.

Remontin jälkeen:

 • Remontin valmistuttua rakennuslupa-asiakirjat sekä tarkastuspöytäkirjat tulee toimittaa isännöitsijälle osuuskunnan arkistoon. Isännöitsijä laskuttaa asukasta paperien käsittelystä.

Lisätietoja vaadituista luvista sekä kaavakkeista ja asiakirjoista Helsingin kaupungin Rakennusviraston sivuilta.

OSUUSKUNNAN LUVAN VAATIVAN REMONTIN MUISTILISTA

Ennen remonttia:

 • Remonttiin ryhtyvä ottaa yhteyttä isännöitsijään saadakseen lisätietoa remontin kulusta ja sen toteutuksen liittyvistä suunnitelmatarpeista
 • Remonttiin ryhtyvä hankkii riittävän pätevän suunnittelijan / suunnittelijat tekemään tarvittavat suunnitelma-asiakirjat
 • Remonttiin ryhtyvä täyttää osuuskunnan virallisen muutos- ja korjaustöiden asiakirjan
 • Remonttiin ryhtyvä huolehtii kaikista tarvittavista suunnitelmista ja teettää ko. suunnitelma-asiakirjat suunnittelijoilla.
 • Asukas nimeää ja palkkaa ennen remontin alkua muutos- ja korjaustöilleen valvojan ja ilmoittaa ko. henkilön isännöitsijälle, tai osuuskunta tekee sen asukkaan laskuun.
 • Remonttiin ryhtyvä toimittaa suunnittelijan tekemät suunnitelma-asiakirjat sekä virallisen muutos- ja korjaustöiden asiakirjan isännöitsijälle viimeistään 2 viikkoa ennen seuraavaa hallituksen kokousta.
 • Hallitus myöntää luvan remontille tai tarvittaessa pyytää lisäselvityksiä.

Remontin aikana:

 • Remonttiin ryhtyvä huolehtii siitä, että tarvittavissa katselmuksissa isännöitsijä ja hankkeen valvoja ovat paikalla. Isännöitsijä laskuttaa remontin tekijältä katselmuksista aiheutuvat kulut.
 • WC- ja kylpyhuoneremonteissa vesieritystarkastus on kaksiosainen (varsinainen vesieristystarkastus sekä lopputarkastus). Tarkastuksen suorittaa rakennusalan ammattilainen. (Isännöitsijältä saa lisätietoa tarkastuksesta ja sen toteutuksesta) Remonttiin ryhtyvä tilaa ko. tarkastukset. Osuuskunta korvaa kaksi tarkastuskäyntiä.

Remontin jälkeen:

 • Remontin valmistuttua loppuasiakirjat ja tarkastuspöytäkirjat tulee toimittaa isännöitsijälle Osuuskunnan arkistoon. Isännöitsijä laskuttaa asukasta paperien käsittelystä.

REMONTTIEN JA KORJAUKSIEN VALVONTA
Rakennus- ja korjaustöille tulee nimetä valvoja. Remonttiin ryhtyjä vastaa valvojan kustannuksista. Valvoja nimensä mukaisesti valvoo remontin onnistumista ja näin ollen valvojalla on merkittävä rooli esimerkiksi asukkaan ja remonttifirman välillä. Nimetty valvoja on hyväksytettävä hallituksella. Osuuskunta opastaa valvojan hankkimisessa, ja nimeää valvojan, mikäli asukas ei sitä itse tee.

VASTUU ASUNNON MUUTOSTÖISTÄ
Jäsen vastaa asunnossa tehtävistä muutostöistä ja vastuu siirtyy kaupanteon yhteydessä uudelle omistajalle. Myyjä on velvollinen kertomaan vastuusta ennen kaupantekoa.

NAAPURIKUULEMINEN
Osuuskunnan hallitus kehottaa jäseniä kuulemaan naapureitaan suuremmissa korjaus- ja muutostöissä (mm. isommat pihamuutokset, piharakenteet, ulkovalot, jne) ennen hallitukselle toimitettavaa lupa-anomusta. Ohessa naapurikuuleminen -lomake täytettäväksi.